ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ... 19ο ΑΙΩΝΑ!

Μέσα από σελίδες παλιών εφημερίδων προβάλουμε μια μικρή ανθολογία δημοσιευμάτων. Τοπικές ειδήσεις, κοινωνικά, διαφημίσεις και... περίεργα. Όλα αντανακλούν το χρώμα και το ύφος μιας άλλης εποχής.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΝ ΑΜΑΞΩΝ ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΚΟΥΡΤΑΓΑ ΚΑΙ Τ' ΑΝΑΠΑΛΙΝ
Επιθυμούντες να καταστήσωμεν όσον ένεστι άνετον και εύκολον των ταξειδιωτών την μετάβασιν απο Μελιγαλά εις Κούρταγα και τ' ανάπαλιν συνεστήσαμεν εταιρίαν προς τον σκοπόν τούτον.
Όθεν φέρομεν εις γνώσιν του κοινού, ότι έχοντες εξ (6) αμάξας στερεάς κομψοτάτας και φιλοκάλως ηυπρεπισμένας μεθ' ικανού αριθμού ίππων πρώτης τάξεως αναλαμβάνομεν, ίνα μεταφέρωμεν πάντα κύριον και κυρία μετά των συνήθων ταξειδιωτών τους αποσκευών, εγγυώμενοι προθυμίαν απαράμιλλον, καθαριότητα άνεσιν ασφάλειαν και πάσα εκδούλευσιν ην ήθελον απαιτεί αξιότιμοι επιβάται. Ίνα δε καταστήσωμεν το δι' αμαξών ταξείδιον κατά το ειρημένον τμήμα προσιτόν και εύκολον εις πάντας, όπερ ως γνωστόν είνε απολύτως τερπνότερον του σιδιροδρομικού απεφασίσαμεν να ορίσωμεν τιμάς εκτός συναγωνισμού και ορίζομεν την τιμήν δι' έκαστον επιβάτην εις δρχ (3), ενώ για το αυτό διάστημα ο σιδηρόδρομος έχει κανονίσει το εισιτήριον εις δραχμάς 5. Δια να εξαντλήσωμεν δε πάσαν δυνατήν ευκολίαν και αποβώμεν επωφελείς και εις τυχόν εκκινήσαντας πεζή, δηλούμεν ότι στέργομεν και την τούτων μεταφοράν κατά το υπόλοιπον διάστημα επί τη βάσει της ορισθείσης τιμής των δραχμών 3 μετριαζομένης αναλόγως του πεζή διανηθέντος διαστήματος. [...]. 02/11/1897 ΕΥΝΟΜΙΑ αρ. φ. 135


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Την παρελθούσαν εβδομάδα εν Τσαουσίω της Οιχαλίας εγκατέλειπεν ματαιότητα του κόσμου τούτου η σύζυγος του μεγαλεμπόρου Δημτρ. Γυφτάκη. Η ατυχής το γένος έλκουσα εκ της οπ' αρετή καυχωμένης οικογενείας των Σταθουλόπουλων συζήσασα μετά του συζύγου της Δημητρίου εν παραδειγματική αρμονία και αγάπη και εγκαταλείψασα τέσσαρα τέκνα α ανέθρεψε ως ενάρετη οικοδέσποινα και φιλόστοργος μήτηρ δια του θανάτου της εβαρυπένθισε πάντας τους γνωρίζαντες αυτήν. Και η εκεί κοινωνία βαρυαλγούσα εν μεγάλη επιβλητικότητι παρηκολούθησε την κηδείαν της ο δ' εκεί αξιόλογος Διευθυντής του ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου Κος Β. Στεφανούρης δια λόγου επικηδείου εν μεγάλη συγκινήσει εξύμνησε της αρετής της θανούσης τα μόνα αθάνατα τέκνα της. 1899, 4 Ιανουαρίου, Θάρρος αρ. φ. 1

ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ: Οιχαλίας υποψήφιοι Δήμαρχοι
Κ. Σταθουλόπουλος ή Οιχαλιώτης, Γ. Πίκουλας, Γ. Λυμπερόπουλος, Π. Σκλήρης, Κ. Δεληγιάννης, Ιωάν. Α. Νικολαϊηδης, Π. Φωτόπουλος, Δημ. Δημόπουλος, Μιχαήλ Β. Φωτεινός, Δημ. Τσαγκάρης και Παν. Χονδρός. 1899, 13 Αυγούστου, Θάρρος, αρ. φ. 165

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ποιούμαι γνωστόν τοις κατοίκοις των χωρίων Οιχαλίας και των πέριξ δήμων ότι επανελθών εσχάτως εξ Ευρώπης ένθα συνεπλήρωσα τας Ιατρικάς μου μελέτας επιδοθείς εις τε τα Παθολογικά και Χειρουργικά νοσήματα εγκατεστάθην οριστικώς εις Μελιγαλά ως Ιατρός ένθα εξασκώ το Ιατρικόν μου επάγγελμα δηλών άμα ότι τους πτωχούς θέλω επισκεύπτεσθαι δωρεάν.
Κατοικώ δε εις την οικίαν του Ιατρού κ. Β. Γκονοπούλου.
Εν Μελιγαλά τη 15η Μαίου 1900
Ο Ιατρός
ΑΝΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
1900, 11 Ιουνίου, Θάρρος, αρ. φ. 384

Εν Αλή - Τσελεπή ο χωροφύλαξ Πολυχρονόπουλος Γεώργ. Ετραυμάτισε επικινδύνως τον συνάδελφόν του χωροφύλακα Μπαρτζίν Νικόλαο ένεκεν προηγούμενων αφορμών. 1897. 17 Αυγούστου, ΕΥΝΟΜΙΑ, αρ. φ. 124

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΕΡΩΤΙΚΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
Συνελλήφθησαν χθες υπό των οργάνων της καταδιώξεως της Αστυνομίας περί την 8ην μ.μ. ώραν και παρεδόθησαν εις την ενταύθα Εισαγγελικήν αρχήν ο εκ του χωριού Σκάλας Αλεξ. Πουλικάκος και η εκουσίως υπ' αυτού απαχθείσα Αδαμαντία θυγάτηρ Κωνστ. Πολυχρονοπούλου. Θάρρος, 1902, 18 Αυγούστου

Η ΣΥΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΤΣΑΟΥΣΙΟΥ
Συνελήφθη χθες υπό του δραστηρίου ανθυπομοιράρχου Αριστομένους Κουκή ο διαπράξας προ ημερών την ληστείαν εν τω χωρίω Τσαούσι της Οιχαλίας Ιωάν. Ηλ. Βόγκας εκ του χωρίου Ψάρι του δήμου Δωρίου, ως και ο συνένοχος αυτού Κων. Γιαννόπουλος εκ Τσαουσίου. Οι συλληφθέντες ήχθησαν ενταύθα και παραδόθησαν εις τον Εισαγγελέα. 1902, 17 Αυγούστου, Θάρρος, αρ. φ. 1017

ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΤΟΝΟ
Το ιδεώδες προφυλακτικόν μέσον των γυναικών και των ανδρών.
Το φάρμακον τούτο είναι το μόνον ασφαλές κατά των μολυσματικών νόσων και εναντίον της συλλείψεως ως κατέστρεφεν τα σπέρματα ζωάρια.
Μια δοκιμή θα σας πείση.
Πωλείται ενταύθα εν τω φαρμακείω του κ. Ευθ. Βλαντασοπούλου. Εκεί θα εύρητε και το λαμπρόν αρωματικόν φάρμακον των τριχών Suampoine. 1910, 27 Μαΐου, Θάρρος, αρ. φ. 3435


ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΓΙΓΑΝΤΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΕΥΡΗΜΑ
ΕΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΔΥΟ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ
-ΠΡΟΣ ΓΝΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ–
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΙΝ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
-Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.
Εκ θετικής και λίαν αξιοπίστου πηγής ανακοινούται ημιν, ότι εν τινι χωρίω της Μεσσηνίας ανευρέθησαν προ τινος ανασκαπτομένου αγρού τινος δύο γιγάντιοι σκελετοί ανθρώπων, μήκους τριών και ημίσεος περίπου μέτρων.Ο κάτοχος αυτών κατώρθωσε να τους μεταφέρη λάθρα εις Καλάμας, όπου και τους φυλάττε, καραδοκών την ευκαιρίαν όπως τους εξαγάγη εις το εξωτερικόν. Εμάθομεν δ’ ότι ο κύριος ούτος ήλθεν ήδη εις διαπραγματεύσεις μετά της διευθύνσεως του εν Παρισίοις Παλαιοντολογικού μουσείου, και ζητεί υπέρογκον χρηματικόν ποσόν προς πώλησιν των σκελετών.
Εν αποτυχία δε της εκεί πωλήσεως έγραψεν εις φίλους του εν Βερολίνω και Λονδίνω, όπως ερωτήσωσι τι προσφέρουσι τα εκεί Παλαιοντολικά μουσεία προς απόκτησιν των δύο σκελετών.
Έχει γνώσιν των ευρημάτων τούτων η Αρχαιολογική Εταιρεία;
1900, 7 Αυγούστου, ΕΜΠΡΟΣ

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Tο Meropitopik δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το Meropitopik ουδεμία ευθύνη φέρει περί αυτών.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Οι γλωσσικοί μας ιδιωματισμοί

Ο Μεσσηνιακός πόλεμος, ο Αριστομένης και η Σπάρτη